تاريخ : سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۱ | 21:8 | نویسنده : محسن يوسفي

به نام خدا

سوالات مهم علوم زمين سال چهارم

1-حركات زمين را نام برده و توضح دهيد.

2-فاصله زمين تا خورشيد چند كيلومتر است؟

3-اختلاف طول جغرافيايي دو نقطه 15درجه است.اختلاف ساعت اين دو نقطه چند دقيقه است؟

4-افيوليت چيست؟

5-امواج طولي و عرضي را با هم مقايسه كنيد.

6-منطقه سايه را توضيح دهيد.

7-علت وجود ميدان مغناطيسي در كره زمين را توضيح دهيد.

8-علت وارونگي مغماطيسي زمين چيست؟

9-منظور از ناهنجاري هاي گرانشي چيست؟

10-روند افزايش دما در داخل كره زمين را توضيح دهيد.

11-مهم ترني شواهد وگنر در تدوين نظريه جابه جايي قاره ها را نام ببريد.

12-انواع حركت صفحه هاي پوسته زمين را نام ببريد.

13-نقطه داغ چيست؟

14-جزاير هاوايي چگونه به وجود آمده اند؟

15-منظور از مركز سطحي زلزله چيست؟

16-امواج زلزله را نام ببريد.

17-قسمت هاي مختلف يك آتش فشان را با رسم شكل نشان دهيد.

18-سه دسته از مناطق زمين كه در آنجا آتش فشان زياد است را بنويسيد.(نواحي آتش فشان خيز كره زمين را بنويسيد.)

19-تنش چيست و انواع آن را نام ببريد.

20-گسل معكوس چيست؟

21-چينه بندي متقاطع را تعريف كنيد.

22-انواع ناپيوستگي را نام برده و به اختصار شرح دهيد.

23-اصول قابل استفاده در تعيين سن نسبي سنگ ها را بنويسيد.

24-سن مطلق را تعريف كنيد.

25-راديو اكتيو چيست؟

26-با كربن 14چگونه سن اشيا مانند استخوان معلوم مي شود؟

27-چينه شناسي چيست؟

28-واحد هاي چينه شناسي را نام ببريد.

29-دوران هاي زمين شناسي را نام ببريد.

30-چرا فسيل هاي مربوط به دوران پركامبرين بسيار كمياب اند؟

31-دصطلاحات زير را تعريف كنيد:

-استروماتوليت

-تريلوبيت

-اسپي ريفر

-نوموليت

-دايناسور

-آمونيت

32-سه قانون كپلر را بنويسيد.

33-فاصله زمين تا ماه چقدر است؟

34-فرق بين بدرو محاق چيست؟

35-اجزاي كوچك منظومه شمسي را نام ببريد.

36-معروفترين ستاره دنباله دار را نام ببريد.

37-صورت هاي فلكي چيست؟ دو مورد نام ببريد.

38-منطقه البروج چيست؟توضيح دهيد.

39-اختلاف منظر چيست؟

40-تركيب شيميايي ستارگان را تضيح دهيد.

41-ابط الجوزا و كوتوله سفيد را با هم مقايسه كنيد.

42-سال كهمشاني چيست؟

43-قطب هاي جغرافيايي چيست؟

44-طول و عرض جغرافيايي را با هم مقايسه كرده و شرح دهيد.

45-فاصله دو شهر در نقشه با مقياس 50000/1 ،4سانتي متر است فاصله اين دو شهر چند متر است؟

46-فاصله دو نقطه  الف و ب 5000متر و اختلاف ارتفاع اين دو نقطه 60متر است.شيب متوسط اين دو نقطه را حساب كنيد.

47-منحني ميزان را تعريف كنيد.

48-نيمرخ توپوگرافي نقشه صفحه 138 را رسم كنيد.

49-نحوه تشكيل ذغال سنگ را بنويسيد.

50-مهجرت اوليه و ثانويه نفت را به اختصار شرح دهيد.

51-اثرات زيست محيطي استفاده از سوخت هاي فسيلي مثل نفت را بيان كنيد.

52-شكافت هسته اي چيست؟

موفق باشيد

سوالي داشتيد تماس بگيريد

09127543391

7784594